Committee

        Advisory Committee

*Chairs

Sadaoki Furui, Tokyo Institute of Technology, Japan
Wan-Chi Siu, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Biing-Hwang (Fred) Juang, Georigia Institute of Technology, USA
C.C. Jay Kuo, University of Southern California, USA
Li Deng, Microsoft Research, USA

*Members

Yoshikazu Miyanaga, Hokkaido University, Japan
H. Y. Mark Liao, Academia Sinica, Taiwan
H. M. Hang, National Chiao-Tung University, Taiwan
Antonio Ortega, University of Southern California, USA
Soo-Chang Pei, National Taiwan University, Taiwan
Liang-Gee Chen, National Taiwan University, Taiwan
Thomas  Fang  Zheng, Tsinghua  University, Beijing , China
Shih-Fu Chang, Columbia University, USA
Tat-Seng Chua, National University of Singapore, Singapore

 

        Organizing committees

*Honorary Co-Chairs

Hung-Dun Yang, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Samuel K.C. Chang, Chung Yuan Christian University, Taiwan
K. J. Ray Liu, University of Maryland, USA

*General Co-Chairs

Chung-Nan Lee, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Kiyoharu Aizawa, University of Tokyo, Japan
Chung-Hsien Wu, National Cheng Kung University, Taiwan

*Technical Program Co-Chairs

Wei-Ying Ma, Microsoft Asia, China
Tatsuya Kawahara, Kyoto University,Japan
Hsin-Min Wang ,Academia Sinica, Taiwan
Mrityunjoy Chakraborty, Indian Institue of Technology, India
Mohan Kankanhalli, National University of Singapore, Singapore
Yo-Sung Ho, Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
Jin-Jang Leou, National Chung-Cheng University, Taiwan
Takeshi Ikenaga, Waseda University, Japan(SPS)
Hitoshi Kiya, Tokyo Metropolitan University, Japan
Yodchanan Wongsawat, Mahidol University, Thailand
Chia-Hung Yeh, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Tomoaki Ohtuki, Keio University, Japan

*Forum Co-Chairs

Yen-Kuang Chen, Intel USA
Chia-Wen Lin, National Tsing-Hua University, Taiwan
Y. Tsao, Academia Sinica, Taiwan

*Panel Session Co-Chairs

Kenneth Lam, The Hong Kong Polytechnic University, Hong kong
Jen-Tzung Chien, Naitonal Chiao-Tung University, Taiwan

*Special Session Co-Chairs

Wen-Nung Lie , National Chung-Cheng University, Taiwan
Kuo-Liang Chung, National Taiwan University, Taiwan
Jing-Liang Peng, Shandong University, China
Yen-Yu Lin,  Academia Sinica, Taiwan

*Tutorial Session Co-Chairs

Woon Seng Gan, Nanyang Technological University, Singapore
Shu-Min. Li, National Sun Yat-sen University, Taiwan

*Publicity Co-Chairs

Yuan-Hsiang Chang, Chung-Yuan Christian University, Taiwan
Chia-Yen Chen, National University of Kaohsiung, Taiwan

*Publication Co-Chairs

Chiou-Ting Hsu, National Tsing-Hua University, Taiwan
Yi-Husan Yang, Academia Sinica, Taiwan
Guo-Shiang Lin, Da-Yeh University, Taiwan

*Local Arrangement Co-Chairs

Chia-Pin Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Chih-Wen Su, Chung-Yuan Christian University, Taiwan

*Sponsorship Co-Chairs

Jia-Sheng Heh,, Chung-Yuan Christian University, Taiwan
Amy Lee, National Taiwan University, Taiwan
Wen-Huang Cheng, Academia Sinica, Taiwan

*Financial Co-Chairs

Hsiao-Rong Tyan, Chung-Yuan Christian University

*Registration Co-Chairs

Cheng-Wen Ko, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Li-Wei  Kang,  National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan
Chih-Yang Lin, Asia University, Taiwan